اعضای گروه


میر مهدی رسولی


پشتیبانی و طراح

مجید قاسمی


برنامه نویسمسئول ای تی و تحلیلگر پروژه


Copyright © 2016